Privacy statement

Privacy Statement

Ik (Katsalon Klein Geluk) hecht waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan ik de gegevens verwerk. Onderstaand geef ik inzage in de door mij verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Naam                   :      Katsalon Klein Geluk
Kristel van den Berg
Website               :      www.katsalon.nl
Adres                   :      Meidoornstraat 13
Postcode/plaats   :      5482 BA Schijndel
Email                   :      info@katsalon.nl

2.Verwerking van persoonsgegevens

Katsalon Klein Geluk verwerkt persoonsgegevens welke nodig zijn om diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van uw katten, te weten namen, geboortedata, eventueel medische informatie
 • Naam/adresinformatie van uw dierenarts en sleutelhouders

Deze persoonsgegevens gebruikt Katsalon Klein Geluk voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken en het op verzoek een bezoek aan huis te brengen.
 • te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
 • Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw kat (bijvoorbeeld de dierenarts)

3.Onze website, www.katsalon.nl / www.katsalon.eu

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen en contracten ten behoeve van de oppasservice worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Katsalon Klein Geluk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • uw gegevens welke op papier staan worden in een afgesloten kluis bewaard
 • zowel mijn pc als de afzonderlijke bestanden waarin uw gegevens vermeld staan zijn voorzien van een alleen bij Katsalon Klein Geluk bekend wachtwoord
 • de website van Katsalon Klein Geluk slaat geen gegevens van persoonlijke aard op
 • uw email adres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van het oppascontract en/of facturen. Ik verstuur geen nieuwsbrieven etc.
 • op sleutels die ik in bezit heb worden geen NAW gegevens vermeldt.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met mij opnemen via info@katsalon.nl of telefonisch. Ik zal dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Katsalon Klein Geluk verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als ik uw persoonsgegevens verwerk, heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover Katsalon Klein Geluk beschikt in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@katsalon.nl  Katsalon Klein Geluk neemt uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer binnen vier weken op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijder ik deze gegevens weer

8.Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Ik kan de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en ik kan dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als ik constateer dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijder ik de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan ik de gegevens heb verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met mij op via info@katsalon.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wil ik u erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Katsalon Klein Geluk

Kristel van den Berg